Vedtekter

Vedtekter for Foreningen Andvake

§ 1 FORMÅL

Foreningens formaal er at befordre selskapelig samvær mellom kvinder og mænd med litterære, kunstneriske eller videnskabelige interesser. Dette søkes naad ved sammenkomster, der avholdes en gang maanedlig i vintermaanedene.

§ 2 SPIL OG POLITIK er banlyste.

§ 3 ORGANISASJON

 1. Foreningen Andvakes høieste myndighet er generalforsamlingen.
 2. Et styre med 12 medlemmer.
 3. Foreningens daglige virksomhet ledes av styreformannen/nestformannen sammen med foreningens sekretær.

§ 4 MEDLEMSKAP

Forslag om medlemskap fremmes til styret av minst 2 medlemmer. Styrets tiltredelse må være enstemmig.

Familiemedlemskap: Medlemmets partner kan søke eget medlemskap og delta på møtene på selvstendig grunnlag. Kontingentsatsen for familiemedlemskap fastsettes av generalforsamlingen. Bare hovedmedlemmer kan ta styreverv.

§ 5 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamling bør avholdes hvert år innen utgangen av mars måned med minst 14 dagers varsel til medlemmene.
 2. Ekstraordinær generalforsamling kalles inn av styret når det finner det nødvendig eller når minst 20 medlemmer krever det.
 3. Saker som ønskes fremmet på generalforsamlingen, bør sendes skriftlig til styret.
 4. Generalforsamlingen behandler følgende:
 5. a) Årsberetning
 6. b) Årsregnskap
 7. c) Revisors erklæring
 8. d) Valg på medlemmer til styret
 9. e) Valg på revisor
 10. f) Mulig innkomne forslag

§ 6 STYRET

 1. Styret velger selv sin formann og nestformann samt sekretær.
 2. Styret er beslutningsdyktig når formannen eller nestformann og minst 5 andre styremedlemmer er til stede.
 3. Styret velger formann og 2 medlemmer til styret for «Andvakes Stigende Fond».
 4. Styret er ansvarlig for å skaffe lokaler og fastsette møtedager (se § 1) samt sende ut innkallinger med minst 14 dagers varsel.
 5. Styrets formann i samarbeid med de øvrige styremedlemmer har ansvar for å skaffe foredragsholdere.
 6. Styret fastsetter medlemskontingenten.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

 1. Disse vedtekter kan kun endres av generalforsamlingen med 2/3 av de avgitte stemmer, jfr. dog § 8.

§ 8 OPPLØSNING

 1. Forslag om oppløsning av selskapet må fremsettes på generalforsamlingen og være innsendt til styret minst 3 uker før generalforsamlingen.
 2. Vedtak om oppløsning kan bare treffes på den generalforsamling som holdes året etter at forslaget er fremsatt, jfr. denne bestemmelses første ledd.
 3. Skal oppløsning kunne vedtas, må minst 2/3 av det samlede medlemstall være til stede eller representert på den besluttende generalforsamling, og lovlig vedtak om oppløsning fordrer at 4/5 av de møtende stemmer for forslaget.
 4. Endring av denne paragraf kan bare skje på den måte som er foreskrevet i første, annet og tredje ledd i bestemmelsen.

§ 9

 1. Ved oppløsning skal selskapets eiendeler, arkiv og midler, heri medregnet «Andvakes Stigende Fond», tilfalle Oslo Bymuseum.
 2. Av midlene opprettes en stiftelse som skal bære navnet «Andvakes Fond til beste for Oslo Bymuseum».
 3. Fondet skal stå under særskilt forvaltning som stiftelse, med et styre bestående av 3 medlemmer som oppnevnes av Rådet i Oslo Bymuseum. For stiftelsen utarbeider det første styret statutter som må godkjennes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foranstående vedtekter er vedtatt på generalforsamling den 25. september 1985 og sist revidert på generalforsamling den 03. mars 1999.